Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau Defnyddio Trac Sain Calon Lân (y “Trac Sain”)

Oni fyddwch wedi ymrwymo i Gytundeb Pwrpasol (manylion pellach isod), drwy uwchlwytho eich fideo a/neu eich recordiad sain (“Eich Deunyddiau”) rydych yn rhoi caniatâd i Gyngor Celfyddydau Cymru (“Cyngor y Celfyddydau”) ddefnyddio Eich Deunyddiau ym mha bynnag ffordd y bydd yn ei ystyried sy’n briodol, unrhyw le yn y byd, ar yr amod bod hynny at ddibenion anfasnachol ac nid er elw, ac yn hyn o beth rydych yn trwyddedu unrhyw hawlfraint a hawliau perfformiad yr ydych yn berchen arnynt yn Eich Deunyddiau i Gyngor y Celfyddydau ar gyfer pob diben o’r fath. Fel rhan o’r caniatâd uchod rydych yn caniatáu i’ch Deunyddiau gael eu defnyddio yn ymgyrch #calonlan sy’n cael ei lansio cyn cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan (“ymgyrch #calonlan”), ac i’ch Deunyddiau gael eu defnyddio yn eu cyfanrwydd, neu’n rhannol, i greu fideo o gôr rhithwir yn canu Calon Lân i’r Trac Sain.

Bydd hyd y caniatâd uchod yn ddiderfyn.

Rydych hefyd yn ildio unrhyw hawliau moesol a gallech fod yn berchen arnynt yn Eich Deunyddiau.

Rydych hefyd yn cadarnhau, mewn cysylltiad â’ch Deunyddiau:

    1. (a) Fod pawb sy’n ymddangos ynddynt wedi cydsynio i gael eu ffilmio a / neu eu recordio, ac wedi cytuno i chi gyflwyno’ch Deunyddiau i CCC ac i CCC eu defnyddio at y dibenion a nodir uchod;
    1. (b) Eich bod wedi sicrhau caniatâd unfath â’r rhai a nodir uchod ac wedi sicrhau fod pawb sy’n ymddangos yn Eich Deunyddiau heblaw chi eich hun yn cytuno i beidio ag arfer unrhyw hawliau moesol;
    • (c) Nad yw eich Deunyddiau yn torri hawliau unrhyw barti; a
    • (d) Nad yw eich Deunyddiau yn cynnwys unrhyw gynnwys anghyfreithlon neu dramgwyddus arall

Mae Cyngor y Celfyddydau yn darparu’r trac sain am ddim fel trac cân karaoke. Drwy ymrwymo i’r telerau hyn rydych yn cytuno i ddefnyddio’r Trac Sain at ddiben creu fideos a/neu draciau sain i’w cyflwyno i Gyngor y Celfyddydau yn unig, fel rhan o ymgyrch #calonlan, gyda’r caniatâd uchod, ac nid ar gyfer unrhyw ddiben arall o gwbl, boed hynny’n fasnachol neu fel arall. Fodd bynnag, pe byddai unrhyw fideo a/neu drac sain a gyflwynir gennych chi yn cael eu derbyn gan Gyngor y Celfyddydau i’w cynnwys yn ymgyrch #calonlan (“Deunydd a Dderbynnir”), mae Cyngor y Celfyddydau yn rhoi trwydded anghyfyngedig, heb unrhyw freindal, i’r Trac Sain, i ddefnyddio’r Deunydd a Dderbynnir eich hun, ar yr amod llym eich bod yn gwneud hynny at ddiben anfasnachol ac nid er elw. Fodd bynnag, gall Cyngor y Celfyddydau derfynu unrhyw drwydded o’r fath ar unrhyw adeg, drwy anfon hysbysiad atoch, a byddwch yn cytuno i ddileu a/neu ddinistrio pob copi o unrhyw fideo a/neu drac sain a grëwyd gennych chi drwy ymgorffori’r Trac Sain, pe byddai Cyngor y Celfyddydau yn mynnu hynny.

Mae Cyngor y Celfyddydau yn cadw’r hawl, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, i wrthod cynnwys fideos a/neu recordiadau sain yng nghôr rhithwir #calonlan y byd.

Rydym yn cefnogi ymddygiad parchus ar-lein.

Cytundebau Pwrpasol

Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd Cyngor y Celfyddydau a’i drwyddedwyr yn cytuno i roi caniatâd iddynt ddefnyddio fideos a/neu recordiadau sain, a thrwyddedau i grewyr gwaith o’r fath ddefnyddio’r Trac Sain, ar delerau pwrpasol, yn wahanol i’r rhai a nodir uchod, gan gynnwys ar delerau masnachol os ystyrir bod hynny’n briodol. Cysylltwch â [info@calonlan2019.com] i gael gwybodaeth bellach am drwyddedau o’r fath, cyn uwchlwytho Eich Deunyddiau.

Hepgor Hawliau

Mae Cyngor y Celfyddydau wedi defnyddio ei ymdrechion gorau i sicrhau bod holl berchnogion hawlfraint a hawliau perfformiad yn y fideos a/neu recordiadau sain a ddefnyddir fel rhan o’r ymgyrch #calonlan wedi rhoi eu caniatâd i’r defnydd a wneir o’r gweithiau hynny. Os ydych yn berchen ar hawlfraint o’r fath a/neu hawliau perfformiad ac nad ydych wedi caniatáu i Gyngor y Celfyddydau ddefnyddio eich gwaith neu berfformiad, mae Cyngor y Celfyddydau yn ymddiheuro ac yn gofyn i chi gysylltu â hwy ar [info@calonlan2019.com] er mwyn trafod rhoi caniatâd o’r fath neu i Gyngor y Celfyddydau ddileu’r gwaith dan sylw o ymgyrch calonlan2019.

Diogelu Data

Yn unol â Pholisi Preifatrwydd Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cadw eich manylion cyswllt am 24 mis yn unig i’w defnyddio gennym ni yn unig ac i gysylltu â chi mewn cysylltiad â’r ymgyrch hon.

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio am 24 mis ac yn cael ei ddefnyddio at ddiben yr ymgyrch #calonlan yn unig. Ni chaiff eich data eu rhannu gyda phartneriaid allanol heb eich caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Pe byddai Cyngor Celfyddydau Cymru yn derbyn cais i gysylltu â chi gan berson allanol byddwn yn cysylltu â chi i ddechrau.

Ar ôl 24 mis, bydd yr holl ddeunydd a data yn cael eu gwaredu oni fyddwn yn cysylltu â chi i ofyn am ganiatâd i’w ddefnyddio ymhellach, mewn cysylltiad â’r ymgyrch hon.

Skip to content